.

.

గమనిక :

మరింత సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉంచుటకు "తెలుగుబంధు2", అందుబాటులో ఉంది, దానిపై నొక్కి మరింత సమాచారం పొందకలరు . ఎటువంటి సమస్యలకైనా, ప్రశ్నల కైనా, సందేహాలకైనా తెలుగుబంధు లో సమాధానం ఉంచబడినది . ( తెలుగు ప్రజల ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, జీవన అభివృద్దికి సూచనలు ). ఫోటో లు స్పష్టం గా కనపడాలంటే, ఫోటో పై నొక్కండి .

సర్వేజనా సుఖినో భవంతు , లోకా సమస్తా సుఖినోభవంతు

Sunday, August 18, 2019

మనుస్మృతిః

కృత్వా పాపం హి సన్తప్య
తస్మాత్పాపం ప్రముచ్యతేl
నైవ కుర్యాత్ పునరితి
నివృత్త్యా పూయతే తు సఃll
कृत्वा पापं हि सन्तप्य  तस्मात्पात् प्रमुच्यतेl
नैव कुर्यात् पुनरिति निवृत्त्या पूयते तु सःll


                                         ... मनुस्मृतिः

                                  .... మనుస్మృతిః

"ఎవడైననూ పాపము చేసిననూ మనస్ఫూర్తిగా పశ్చాత్తప్తుడై మరల ఆ పాపము చేయని ధృఢనిశ్చయుడైనచో ఆ పాపముయొక్క పరంపరఫలితముల నుండి విముక్తుడై పవిత్రుడు అగుచున్నాడు".

No comments:

Post a Comment

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML